Email: info@praktijksolleveld.nl | tel: +31 (0)35 6015369

Vergoedingen

Praktijk Solleveld » Vergoedingen

Gevolgen voor eigen risico?

Het verplicht eigen risico geldt uitsluitend voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg die gedekt is door het aanvullend verzekeringspakket.

Vergoedingen

De (kaak-) fysiotherapeutische kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vergoedingen voor overige geneeskundige consulten, onderzoeken en behandelingen worden geheel of gedeeltelijk uitbetaald op basis van de polisvoorwaarden zoals die zijn gesteld in de door u afgesloten aanvullende verzekering.

AGB Codes zorgverzekeraars:
Fysiotherapie 04103485
Natuurgeneeskunde 90022087
Praktijk 0499994

Behandelingsovereenkomst

De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van medici en paramedici. In de wet is onder meer geregeld: het recht op informatie, toestemmingsvereiste(n) voor een diagnose en behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op kopie van en inzage in dit dossier en geheimhoudingsplicht van cliëntgegevens.

Alle BIG-geregistreerde (para-)medici zijn gehouden aan de richtlijnen van de wet BIG en vallen in eerste instantie onder het Tucht- en Klachtrecht zoals omschreven in deze wet en in tweede instantie onder dat van andere koepelorganisaties dan wel de registrerende beroepsorganisatie(s).

Wanneer de arts of therapeut – binnen het kader van een andere therapie, waarin hij of zij geschoold is – het nodig en/of nuttig acht -  van de in de Reglementen Beroepscode en beroepsprofiel af te wijken, dient hij of zij dit te doen in overleg met de cliënt.

Laboratoriumkosten!

Tot voor enige tijd stuurden externe laboratoria hun nota direct naar uw zorg-verzekeraar. Onlangs zijn de regels in het zorgstelsel drastisch aangepast. Als gevolg daarvan sturen sommige laboratoria de nota’s voor hun verrichtingen of naar u dan wel naar onze praktijk. Is het laatste het geval doen wij u de originele nota toekomen met het verzoek zelf voor de betaling aan het laboratorium zorg te dragen en de factuur daarna in te dienen bij uw verzekering. Of de nota alsnog door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hangt af van het door u afgesloten verzekeringspakket. Het kan dan dus voorkomen dat u bepaalde kosten van het onderzoek, geheel of gedeeltelijk (eerst) zelf moet betalen.

Officiële praktijkregistraties

Fysiotherapie BIG 7903567304
NvG-PT 001449 (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde)
RING 1394 (Registratie Instituut Natuurgerichte Gezondheidszorg)
AUNM 352 (American University of Natural Medicine)
SIA 6457 (Societé Internationale d ’Acupuncture)
NAAS-C 432 (Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting)
SBRAG 525030 (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg)
BDH – Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. – 105 072
Geregistreerd bij ANME (Association for Natural Medicine in Europe)